bio

Tadeusz Nowak (born 26th May 1982 in Kraków, Poland) is an interdyscyplinary artist and educator. He’s creating performances, internet arts, videos, paintings, sculptures, drawings and texts. In 2005 – 2011 he studied at Academy of Fine Arts in Kraków, in the Department of Sculpture, II Interdyscyplinary Studio in the Department of Paintings where he studied at Zbigniew Sałaj and Grzegorz Sztwiertnia, and he finished pedagogical training. He also took classes in the VI Studio of Sculpture and Spatial Action at Academy of Fine Arts in Poznań, where he studied at Marcin Berdyszak and Jan Berdyszak.

Nowak’s work is marked by vast antecedences to various, often peripheral, sources. It explores areas of broadly defined philosophies, psychology, religions, sociology and poetry, lightly taking up and combining different themes simultaneously. This multifaceted form of expression is additionally complicated by employing a wide range of media used in various configurations. In the same time his language is simple – words stripped of their adopted relationships and meanings create a ground for the development of multidisciplinarity and ambiguity. This way Nowak attempts to express the inexpressible, touch the untouchable – intuitive perception of his art becomes far more essential than rational understanding. He centres his work on the fundamental notion of being, the relationship between ‘I’ and ‘Other’, as well as the relationship between art and life, thus exposing their overlaps. His art is marked by multimediality, aesthetics of performance, works in movement, constant transformation, interfusion of various space-times, continuous contemplation of mechanisms of thought, and creation and presentation of art.


Tadeusz Nowak (ur. 26 maja 1982 w Krakowie) – artysta interdyscyplinarny, pedagog. Zajmuje się performansem, sztuką internetu, wideo, malarstwem, rzeźbą, rysunkiem, pisaniem tekstów. W latach 2005 – 2011 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Rzeźby, II Pracowni Interdyscyplinarnej na Wydziale Malarstwa u Zbigniewa Sałaja i Grzegorza Sztwiertni, oraz w Studium Pedagogicznym. Uczestniczył też w zajęciach Pracowni Rzeźby VI na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, prowadzonych przez Marcina i Jana Berdyszaków.

W twórczości Nowaka zauważyć można rozległe antecedencje w rozmaitych peryferyjnych źródłach. Eksploruje obszary szeroko pojętych filozofii, psychologii, religii, socjologii i poezji, swobodnie podejmując i łącząc ze sobą wiele wątków naraz. Przedmiotową hybrydalność dodatkowo komplikuje łączenie różnych mediów w różnych konfiguracjach. Jednocześnie jego język jest prosty – ociosanie wyrazów z umownie przyjętych związków, znaczeń i sensów, stwarza odpowiednie pole do rozwoju interdyscyplinarności, wielo- i zmiennoznaczności. Tym sposobem Nowak podejmuje próby wyrażenia niewyrażalnego, uchwycenia nieuchwytnego – od racjonalnego pojęcia jego działań istotniejsze staje się pojęcie intuicyjne. Podstawowymi zagadnieniami poruszanymi przez Nowaka jest istnienie, stosunek Ja i Innego, oraz relacja sztuki i życia, którą bada w liminalny sposób ukazując transgraniczność tych dwóch rzeczywistości. Charakterystycznymi cechami jego twórczości są multimedialność, estetyka performatywna, dzieło w ruchu, ciągła transformacja, przenikanie się różnych czasoprzestrzeni i realności, nieustanne poddawanie refleksji mechanizmów myślenia oraz kreacji i prezentacji sztuki.